پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بند میزانبند ميزان يك اثر بسيار مهم در مجموعه بناهاي آبي تاريخي شوشتر است كه رودخانه كارون را به دو شاخه شطيط و گرگر با نسبت مشخص 4 دانگه و 2 دانگه تقسيم مي كند. اين بند با شماره 2331 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

بند ميزان از بناهاي بسيار مهم در مجموعه بناهاي آبي تاريخي شوشتر است كه آغاز گر و عامل ايجاد حلقه ي آبي شوشتر ست. اين بند كه در شمال شهرستان ، به صورت شرقي غربي واقع شده، رودخانه كارون را پس از ورود به شوشتر به دو بخش بانسبت 2به 4 تحت عنوان شطيط (4دانگه) و گرگر(2دانگه) تقسيم مي نمايد . بند ميزان از سازه هاي دوره ساساني  در شوشتر است .

به گفته برخي حد فاصل اين بند تا پل بند شادروان بوسيله سنگهاي تراش و بست هاي سربي كف رودخانه سنگ فرش شده است. اين بند به نامهاي ميزان و بند محمد علي ميرزا شناخته مي شود. به دليل اينكه در زمان محمد علي ميرزا دولتشاه اين بند تعمير شده بدين نام معروف شده است.

درمتون تاريخي چيزي در موردساخت اين بند ذكر نشده مگر اينكه در پاره اي از موارد به طور غير مستقيم به وجود اين بند اشاره شده است. مانند اينكه ابن مهلهل به نقل از ياقوت گفته است كه آب گرگر سفيد و آب شطيط سرخ مي باشد. كه بارديگر به هم مي پيوندند


گروه دورانV5.5.2.0