پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پل بند شادروانپل بند شادروان درشمال غربی شهرستان شوشتر ،درجهت شمالی – جنوبی بر شاخه اصلی رودکارون (شطيط) ساخته شده است . اين پل بند درگذشته يکی ازمهمترين دروازه های ورودی شهر نيز محسوب می گرديد. اين پل بند با شماره 78 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است. 

پيشينه ساخت اين پل بند مربوط به دوره شاپور ساساني است و بر اساس شواهد و مدارك در زمان شاپور ساساني پي ريزي و ساخته شده است.

طول تقريبی پل 543 متر عرض 10 تا 15 و ارتفاع تقريبي 8 متر می باشد،مشتمل بر 44 دهانه اصلی و 43 دهانه فرعی بوده است که در حال حاضر تنها 25 دهانه از دهانه های اصلی آن باقی مانده است .اين پل بند درخط مستقيمی ايجاد نشده و بصورت منحنی می باشد که علت اين امر را جهت استفاده بهينه از بستر طبيعی رودخانه دانسته اند

 


گروه دورانV5.5.2.0